Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLDİRİM VE ONAY İŞLEMİ

Kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlükleri, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile düzenlenmiştir.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

1. Bildirim Amacı ve Bakırköy Bilişim’in Sorumluluğu ve Sorumluluk Kapsamı :

Şirketimiz Bakırköy Bilişim, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü nedeniyle aşağıdaki açıklamalarla müşterilerimize ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilere bilgilendirme yapmaktadır. Bakırköy Bilişim işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bildirim ve Onay İşlemi metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

2. Alınan Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Paylaşılması :

Alınan kişisel veriler şu amaçlarla kullanılmaktadır :
• Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereği akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili olarak iletişime geçebilmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
• Elektronik (internet/mobil vs.) veya basılı ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• Resmi mercilerce ve yasalarda belirtilen yollarla talep edilmesi halinde mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek,
• Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek amacıyla, ürünlerimiz hakkında bilgi verebilmek, kampanyaları duyurabilmek,
• Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri eğilim analizlerinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
• Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, yeni hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
• Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, problem çözümleme ölçümlerini gerçekleştirebilmek,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
• Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek

Alınan kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kişilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve onay alınmaksızın kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması söz konusu olmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile yasalarda belirtilen şekilde talep edilmesi halinde kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Kişisel verilerin, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağı kurum kuruluşlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle (BKM), anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, www.bakirkoybilisim.com web sitesinde toplanan veriler ve mobil uygulamalarda toplanan veriler kişilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Bakırköy Bilişim tarafından işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde ve bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bildirim ve Onay İşlemi’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız :

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri ;
a. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.bakirkoybilisim.com adresinde yer alan iletişim formları ile, info@bakirkoybilisim.com email adresine veya www.bakirkoybilisim.com web sitemizde yer alan iletişim adresimize posta yoluyla 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir.

Bakırköy Bilişim, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Bakırköy Bilişim’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret ve masraf giderlerini talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi info@bakirkoybilisim.com email adresinden dilediğiniz zaman bize iletebilirsiniz.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.